X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 15 مهر‌ماه سال 1387

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور بدین‌وسیله‌ به‌اطلاع‌ داوطلبان‌ مجاز به انتخاب رشته (با توجه به کارنامه نهایی) درآزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌ های ‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال1387 می‌رساند، نظر به‌ اینکه‌ بعضی‌از دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌مندرج‌ درجداول‌ ذیل‌ پس از اعلام نتایج ، علاوه‌ برظرفیتهای‌ مندرج‌ دردفترچه‌ راهنمای‌انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی (شماره‌2) ، برای‌ پذیرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفیت‌ نموده‌اند ، لذا داوطلبان مجاز به انتخاب رشته(با توجه به کارنامه نهایی) براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه هاو برگه های راهنمای آزمون مذکور و این اطلاعیه می توانند از تاریخ 21/7/1387 الی 22/7/1387 به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برحسب مورد نسبت به انتخاب کد رشته محلهای رشته امتحانی خود که در این اطلاعیه درج شده وبراساس کارنامه نتایج نهایی آزمون دررشته و گرایش مربوط که مجازشده اند ، اقدام نمایند.

الف‌ -موارد قابل‌ توجه‌ :

1‌- گـزینش‌ نهـایی‌ در هریک‌ از کد رشته‌ های تحصیلی‌ اعلام شده در این اطلاعیه، مطابق‌ شرایط وضوابط مندرج‌ در دفترچه‌های‌ راهنمای شماره‌ 1 و 2 آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌تکمیلی‌ (دوره‌ های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1387 انجام‌ خواهد شد.
2‌-‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ در یکی‌ از کد رشته‌ محلهای‌ تحصیلی‌ بورسیه‌ ویا دارای‌ شرایط خاص‌ اعلام‌ شده‌است‌ ، حق‌ انتخاب کد رشته محلهای مندرج دراین اطلاعیه راندارند.
3‌- چنانچه‌ هر یک ‌از داوطلبان ‌متقاضی‌ که ‌فهرست‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ که از طریق پایگاه اینترتتی این سازمان اعلام ‌گردیده‌ (به‌ غیر از کدرشته محلهای‌ بورسیه‌ وکد رشته‌ محلهای‌ دارای‌ شرایط خاص‌ که‌ مطابق‌ بند 2 فوق‌ حق‌ شرکت‌ ندارند) در ردیف‌ پذیرفته‌شدگان‌ هریک‌از کدرشته‌ محلهای این اطلاعیه قرار گیرند ، قبولی‌ قبلی‌آنان‌ (قبولی‌ اعلام‌ شده‌ از طریق پایگاه اینترتتی مذکور) «کان‌ لم‌ یکن»‌تلقی‌ می‌گردد و باید برای‌ ادامه‌تحصیل‌ به‌ محل‌ قبولی‌ جدیدمراجعه‌ نمایند. ضمناً چنانچه قبولی قبلی آنان مربوط به دوره روزانه باشد حتی با دادن انصراف از تحصیل نیز حق شرکت درآزمون سال بعد را نخواهندداشت . لذا به‌ پذیرفته‌ شدگان‌ تاکید می‌شود درانتخاب کد رشته محلهای مندرج در این اطلاعیه دقت‌ کافی‌ مبذول‌ دارند، در غیراینصورت‌ هیچگونه‌ اعتراضی‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود.
4‌- در آن‌ دسته‌ از کد رشته‌ های‌ امتحانی‌ که‌ ظرفیت‌ اعلام‌ شده‌ جدید بیش‌ از یک‌ محل‌ تحصیل‌ باشد، داوطلبان‌ درصورت‌ تمایل ‌می‌‌توانند با توجه به مندرجات کارنامه، کلیه‌ کد رشته‌محلهای‌ مورد علاقه‌ خودرا به ترتیب‌ اولویت حداکثر تا ده کدرشته محل‌، انتخاب‌ ‌ نمایند.
5- هرداوطلب‌ منحصراً مجازبه‌ انتخاب‌ کد رشته‌ تحصیلی‌ خواهد بود که‌ در رشته‌ امتحانی‌ مربوط شرکت‌ کرده‌ و براساس کارنامه نتایج نهایی درآن رشته وگرایش مربوط مجاز به انتخاب رشته شده باشد.
6- کد رشته محلهای مربوط به رشته های امتحانی دارای آزمون عملی و تشریحی این اطلاعیه را منحصراً داوطلبانی که قبلاً در آزمونهای عملی وتشریحی شرکت نموده اند می توانند انتخاب نمایند.
7- داوطلبانی که متقاضی ثبت‌نام و شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی ‌(دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشدناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1387 می‌باشند، لازم است قبل از ورود به سایت اینترنتی سازمان و انتخاب رشته، مبلغ 500/14 (چهارده هزار و پانصد) ریال به حساب 748 خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران) واریز و شماره و تاریخ فیش واریزی را در محل مخصوصی که در فرم ثبت‌نام اینترنتی در نظر گرفته شده است، وارد نمایند. بدیهی است به درخواست‌هایی که شماره فیش واریزی مبلغ آنان توسط بانک ملی ایران، مورد تأیید قرار نگیرد ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا ضرورت دارد داوطلبان پس از قبولی اصل فیش‌های واریزی را هنگام ثبت‌نام به دانشگاهها وموسسات آموزش عالی تحویل نمایند.

جدول کد رشته های تحصیلی دوره روزانه :

1104- مترجمی زبان عربی

کدمحل تحصیل

دانشگاه محل تحصیل

ظرفیت پذیرش

ملاحظات

2080


دانشگاه تربیت معلم سبزوار

4


1106- تربیت بدنی و علوم ورزشی- رفتار حرکتی

2081


دانشگاه اراک

2


1108- برنامه ریزی گردشگری

2076


دانشگاه تهران

6


با ضرایب برنامه ریزی رفاه اجتماعی- نیمسال دوم

1111- الهیات ومعارف اسلامی – علوم قرآن وحدیث

1537


دانشگاه مذاهب اسلامی

20


شرایط در انتهای دفترچه شماره 2راهنمای انتخاب رشته آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1387

1111- فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی

1540


دانشگاه مذاهب اسلامی

4


فقط مرد-با ضرایب علوم قرآن حدیث-شرایط در انتهای دفترچه شماره 2راهنمای انتخاب رشته آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1387

1111- فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی

1541


دانشگاه مذاهب اسلامی

4


فقط زن-با ضرایب علوم قرآن حدیث-شرایط در انتهای دفترچه شماره 2راهنمای انتخاب رشته آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1387

1112- فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی

1566


دانشگاه مذاهب اسلامی

4


فقط مرد-با ضرایب فقه و مبانی حقوق اسلامی-شرایط در انتهای دفترچه شماره 2راهنمای انتخاب رشته آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1387

1112- فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی

1567


دانشگاه مذاهب اسلامی

4


فقط زن-با ضرایب فقه و مبانی حقوق اسلامی-شرایط در انتهای دفترچه شماره 2راهنمای انتخاب رشته آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1387

1115- فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی

1601


دانشگاه مذاهب اسلامی

2


فقط مرد-باضرایب گرایش فقه شافعی(فقط برای اهل تسنن)-شرایط در انتهای دفترچه شماره 2راهنمای انتخاب رشته آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1387

1115- فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی

1602


دانشگاه مذاهب اسلامی

2


فقط زن-باضرایب گرایش فقه شافعی(فقط برای اهل تسنن)-شرایط در انتهای دفترچه شماره 2راهنمای انتخاب رشته آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1387

1117 - برنامه ریزی درسی

2077


دانشگاه کاشان

5


1122- آموزش زبان روسی


1772

دانشگاه تربیت مدرس

1

1130- مطالعات منطقه ای

1883

دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

12


فقط مرد-شرایط در انتهای دفترچه شماره 2راهنمای انتخاب رشته آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1387

1133- روانشناسی صنعتی و سازمانی

2078


دانشگاه شهید چمران – اهواز

10


1139- مددکاری اجتماعی

1953


دانشگاه علامه طباطبائی

2


1142- مدیریت کارآفرینی

2079


دانشگاه علامه طباطبائی

6


نیمسال دوم

1148- مدیریت MBA

2053


دانشگاه صنعتی مالک اشتر

10


گرایشهای استراتژی ومدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی-محل تحصیل تهران-شرایط درانتهای دفترچه شماره 2آزمون تحصیلات تکمیلی سال1387

1201- زمین شناسی اقتصادی

2948


دانشگاه شهید چمران – اهواز

2


1203- شیمی آلی

2949


دانشگاه صنعتی مالک اشتر

11


محل تحصیل تهران-شرایط درانتهای دفترچه شماره 2آزمون تحصیلات تکمیلی سال1387

1206- زیست شناسی - علوم گیاهی

2946


دانشگاه تربیت معلم تهران

4


گرایش سیستماتیک گیاهی-محل تحصیل کرج

1206- زیست شناسی - علوم جانوری

2947


دانشگاه تربیت معلم تهران

4


گرایش فیزیولوژی جانوری-محل تحصیل کرج

1208- رمز

2950


دانشگاه صنعتی مالک اشتر

11


با ضرایب رشته ریاضی کاربردی-محل تحصیل شاهین شهر اصفهان-شرایط درانتهای دفترچه شماره 2آزمون تحصیلات تکمیلی سال1387

1251- مهندسی برق- الکترونیک

3030


دانشگاه صنعتی مالک اشتر

7


محل تحصیل تهران-شرایط درانتهای دفترچه شماره 2آزمون تحصیلات تکمیلی سال1387

1251- مهندسی برق- قدرت


3786

دانشگاه شهید باهنرکرمان

6


1251- مهندسی برق- مخابرات

3127


دانشگاه صنعتی مالک اشتر

8


محل تحصیل تهران-شرایط درانتهای دفترچه شماره 2آزمون تحصیلات تکمیلی سال1387

1251- مهندسی برق- کنترل

3154


دانشگاه صنعتی مالک اشتر

6


محل تحصیل تهران-شرایط درانتهای دفترچه شماره 2آزمون تحصیلات تکمیلی سال1387

1253- مهندسی حفاری و بهره برداری نفت


3172

دانشگاه شهید باهنرکرمان

3


1253- مهندسی اکتشاف نفت

3180


دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4


محل تحصیل تهران

1257-مهندسی شیمی

3252


دانشگاه صنعتی مالک اشتر

9


گرایش طراحی فرآیندها-محل تحصیل تهران-شرایط درانتهای دفترچه شماره2 آزمون تحصیلات تکمیلی سال1387

1257- مهندسی تسلیحات

3270


دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2


گرایش مهمات – فقط مرد-محل تحصیل تهران-شرایط درانتهای دفترچه شماره 2آزمون تحصیلات تکمیلی سال1387

1259- مهندسی صنایع- صنایع


3286

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

63287

دانشگاه صنعتی شریف

3


1264- مهندسی عمران- سازه


3344

دانشگاه شهید باهنرکرمان

12


1264- مهندسی عمران- مکانیک خاک وپی


3391

دانشگاه شهید باهنرکرمان

5


1264- مهندسی عمران- مهندسی آب


3789

دانشگاه رازی کرمانشاه

4


1264- مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی


3439

دانشگاه شهید باهنرکرمان

4


1267- مهندسی تسلیحات

3494


دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2


گرایش سلاح-باضرایب ساخت وتولید – فقط مرد-محل تحصیل تهران-شرایط درانتهای دفترچه شماره 2آزمون تحصیلات تکمیلی سال1387

1267- مهندسی تسلیحات

3529


دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2


گرایش سلاح-باضرایب طراحی کاربردی–فقط مرد-محل تحصیل تهران-شرایط درانتهای دفترچه شماره 2آزمون تحصیلات تکمیلی سال1387

1268- مهندسی معدن- اکتشاف معدن


3614

دانشگاه شهید باهنرکرمان

1


1272- مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

3631


دانشگاه صنعتی مالک اشتر

10


محل تحصیل تهران-شرایط درانتهای دفترچه شماره 2آزمون تحصیلات تکمیلی سال1387

1272- مهندسی پزشکی – مهندسی بافت

3787


دانشگاه صنعتی امیرکبیر

6


باضرایب مهندسی مواد- بیومواد

1279- مهندسی هوافضا- جلوبرندگی

3730


دانشگاه صنعتی مالک اشتر

6


فقط مرد-شرایط درانتهای دفترچه شماره 2آزمون تحصیلات تکمیلی سال1387

1279- مهندسی هوا- فضا


3736

پژوهشگاه هوا فضا

1


گرایش مهندسی فضائی

1285- مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی


3788

دانشگاه شهید باهنرکرمان

3


1289- مهندسی فرآوری وانتقال گاز


3775

دانشگاه صنعت نفت

3


محل تحصیل اهواز

1301- مهندسی منابع طبیعی – مرتعداری

4009


دانشگاه تهران

2


محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-کرج

1302- مهندسی کشاورزی- سازه های آبی


4034

دانشگاه شهید باهنرکرمان

3


1303-مهندسی کشاورزی- زراعت

4080


دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین-ملاثانی اهواز

8

1304- مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی


4103

دانشگاه شهید باهنرکرمان

2


1307- مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری

4147


دانشگاه تهران

2


محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-کرج

1307- مهندسی منابع طبیعی – جنگل شناسی واکولوژی

4155


دانشگاه تهران

2


باضرایب رشته جنگلداری-محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی کرج

1309- مهندسی کشاورزی- علوم دامی


4224

دانشگاه شهید باهنرکرمان

1


گرایش اصلاح نژاد دام

4225

دانشگاه شهید باهنرکرمان

2


گرایش تغذیه دام

4229

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی رامین-ملاثانی اهواز

3


گرایش اصلاح نژاد دام

4231

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی رامین-ملاثانی اهواز

3


گرایش فیزیولوژی دام

1311- مهندسی منابع طبیعی – تکثیر و پرورش آبزیان

4259


دانشگاه تهران

4


با ضرایب رشته شیلات-محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-کرج

4263


دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

3


با ضرایب رشته مهندسی منابع طبیعی - شیلات

1312- مهندسی منابع طبیعی – صنایع چوب

4273


دانشگاه تهران

2


محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-کرج

1319- مهندسی کشاورزی- مکانیک ماشینهای کشاورزی


4338

دانشگاه شهید باهنرکرمان

2


1324- مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی

4396


دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

61351- طراحی شهری

4606


دانشگاه هنر اصفهان

10


پذیرفته شدگان رشته های متفاوت می بایست حداقل16واحدپیشنیاز بگذرانند.خوابگاه درحدمقدورات

1352- معماری منظر

4533


دانشگاه تهران

3


1353- مرمت و احیای بناها وبافتهای تاریخی

4538


دانشگاه تهران

3


1358- طراحی صنعتی

4607


دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4


1361- مدیریت پروژه وساخت

4597


دانشگاه تهران

3


1401- علوم تشریحی

4661


دانشگاه تربیت مدرس

3


1402 - قارچ شناسی

4662


دانشگاه تربیت مدرس

1


1408 - فیزیوتراپی

4666


دانشگاه تربیت مدرس

2


1411 - ایمنی شناسی پزشکی

4669


دانشگاه تربیت مدرس

2


1413 - انگل شناسی

4670


دانشگاه تربیت مدرس

3


1416 - فیزیولوژی

4672


دانشگاه تربیت مدرس

1


1418 - باکتری شناسی

4674


دانشگاه تربیت مدرس

3


1421 - سم شناسی

4676


دانشگاه تربیت مدرس

1جدول کد رشته های تحصیلی دوره نوبت دوم (شبانه) :

1106- تربیت بدنی و علوم ورزشی- رفتار حرکتی

کدمحل تحصیل


دانشگاه محل تحصیل

ظرفیت پذیرش


ملاحظات

5748


دانشگاه اراک

2


1108- علوم اجتماعی – جامعه شناسی

5223


دانشگاه تربیت معلم تهران

5


محل تحصیل تهران-فاقدخوابگاه

1108- برنامه ریزی گردشگری

5746


دانشگاه تهران

6


با ضرایب برنامه ریزی رفاه اجتماعی- نیمسال دوم

1111- الهیات ومعارف اسلامی – علوم قرآن وحدیث

5271


دانشگاه تربیت معلم تهران

5


محل تحصیل تهران-فاقدخوابگاه

5280


دانشگاه کاشان

2


1113- الهیات ومعارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی

5310


دانشگاه کاشان

2


1114- الهیات ومعارف اسلامی – ادیان و عرفان

5316


دانشگاه کاشان

2


1117 - برنامه ریزی درسی

5349


دانشگاه کاشان

2


1118- روانشناسی تربیتی


5404

دانشگاه کاشان

6


1121- آموزش زبان انگلیسی

5464


دانشگاه کاشان

2


1122- آموزش زبان روسی


5481

دانشگاه تربیت مدرس

1

فاقد خوابگاه و تسهیلات

1142- مدیریت کارآفرینی

5747


دانشگاه علامه طباطبائی

6


نیمسال دوم

1148- مدیریت MBA

5722


دانشگاه صنعتی مالک اشتر

5


گرایشهای استراتژی ومدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی-محل تحصیل تهران-شرایط درانتهای دفترچه شماره 2آزمون تحصیلات تکمیلی سال1387

1201- زمین شناسی اقتصادی

6377


دانشگاه شهید چمران -اهواز

1


1203- شیمی آلی

6378


دانشگاه صنعتی مالک اشتر

6


محل تحصیل تهران-شرایط درانتهای دفترچه شماره 2آزمون تحصیلات تکمیلی سال1387

1204- فیزیک


6089

دانشگاه کاشان

2


گرایش حالت جامد

6376

دانشگاه یاسوج

7


گرایش حالت جامد

1208- ریاضی محض


6288

دانشگاه کاشان

2


گرایش آنالیز

1208- رمز

6379


دانشگاه صنعتی مالک اشتر

6


با ضرایب رشته ریاضی کاربردی-محل تحصیل شاهین شهر اصفهان-شرایط درانتهای دفترچه شماره 2آزمون تحصیلات تکمیلی سال1387

1251- مهندسی برق- قدرت


7096

دانشگاه شهید باهنرکرمان

4


1251- مهندسی برق- کنترل

6608


دانشگاه صنعتی مالک اشتر

1


محل تحصیل تهران-شرایط درانتهای دفترچه شماره 2آزمون تحصیلات تکمیلی سال1387

1257- مهندسی شیمی


6681

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

1


گرایش طراحی فرآیندها- محل تحصیل تهران-شرایط درانتهای دفترچه شماره 2آزمون تحصیلات تکمیلی سال1387

6688

دانشگاه کاشان

3


1259- مهندسی صنایع- صنایع


6703

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1


1264 - مهندسی عمران- سازه

6733


دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

16740

دانشگاه شهید باهنرکرمان

13


1264- مهندسی عمران- مکانیک خاک وپی


6779

دانشگاه شهید باهنرکرمان

7


1264 - مهندسی عمران- مهندسی آب

6803


دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

2


1264- مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی


6821

دانشگاه شهید باهنرکرمان

8


1267- مهندسی تسلیحات

6869


دانشگاه صنعتی مالک اشتر

1


گرایش سلاح-باضرایب ساخت وتولید – فقط مرد-محل تحصیل تهران-شرایط درانتهای دفترچه شماره 2آزمون تحصیلات تکمیلی سال1387

1267- مهندسی تسلیحات

6899


دانشگاه صنعتی مالک اشتر

1


گرایش سلاح-باضرایب طراحی کاربردی–فقط مرد-محل تحصیل تهران-شرایط درانتهای دفترچه شماره 2آزمون تحصیلات تکمیلی سال1387

1268- مهندسی معدن- استخراج معدن


6958

دانشگاه شهید باهنرکرمان

3


1268- مهندسی معدن- اکتشاف معدن


6963

دانشگاه شهید باهنرکرمان

1


1272- مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

6976


دانشگاه صنعتی مالک اشتر

5


محل تحصیل تهران-شرایط درانتهای دفترچه شماره 2آزمون تحصیلات تکمیلی سال1387

1272- مهندسی پزشکی – مهندسی بافت

7099


دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2


باضرایب مهندسی مواد- بیومواد


.............................................................................................

1279- مهندسی هوافضا- جلوبرندگی

7054


دانشگاه صنعتی مالک اشتر

1


فقط مرد-شرایط درانتهای دفترچه شماره 2آزمون تحصیلات تکمیلی سال1387

1285- مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی


7100

دانشگاه شهید باهنرکرمان

3

1302-مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی

7536


دانشگاه تهران

4


محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-کرج

1302-مهندسی کشاورزی- سازه های آبی

7537


دانشگاه تهران

5


محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-کرج

1302-مهندسی کشاورزی- مهندسی منابع آب

7538


دانشگاه تهران

4


محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-کرج

1303-مهندسی کشاورزی- زراعت

7539


دانشگاه یاسوج

7


7280


مجتمع آموزش عالی مراغه

3


1309- مهندسی کشاورزی- علوم دامی


7397

دانشگاه شهید باهنرکرمان

3


گرایش اصلاح نژاد دام

7398

دانشگاه شهید باهنرکرمان

5


گرایش تغذیه دام

1311- مهندسی منابع طبیعی – تکثیر و پرورش آبزیان

7426


دانشگاه تهران

4


با ضرایب رشته شیلات-محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-کرج

1319- مهندسی کشاورزی- مکانیک ماشینهای کشاورزی


7492

دانشگاه شهید باهنرکرمان

2


1320-هواشناسی کشاورزی

7540


دانشگاه تهران

3


محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-کرج

1324- مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی

7541


دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

4


1351- طراحی شهری

7786


دانشگاه هنر اصفهان

5


1352- معماری منظر

7725


دانشگاه تهران

4


1353- مرمت و احیای بناها وبافتهای تاریخی

7726


دانشگاه تهران

4


1358- طراحی صنعتی

7787


دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4


فاقد خوابگاه

1361- مدیریت پروژه وساخت

7773


دانشگاه تهران

4جدول کد رشته های تحصیلی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی:

1102- جغرافیای طبیعی

کدمحل تحصیل

دانشگاه محل تحصیل

ظرفیت پذیرش

ملاحظات

8201


موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی طبرستان چالوس

3


گرایش اقلیم شناسی

8202


موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی طبرستان چالوس

4


گرایش ژئومورفولوژی

1108-علوم اجتماعی- جامعه شناسی

8217


موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی البرز-قزوین

9


1111- الهیات ومعارف اسلامی – علوم قرآن وحدیث

8219


دانشکده اصول الدین( غیرانتفاعی غیردولتی)

3


فقط زن-محل تحصیل تهران- شرایط در انتهای دفترچه شماره 2راهنمای انتخاب رشته آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1387

8221


دانشکده اصول الدین( غیرانتفاعی غیردولتی)

4


فقط مرد-محل تحصیل قم- شرایط در انتهای دفترچه شماره 2راهنمای انتخاب رشته آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1387

8223


دانشکده معارف قرآنی اصفهان( غیرانتفاعی غیردولتی)

3


فقط مرد - شرایط در انتهای دفترچه شماره 2راهنمای انتخاب رشته آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1387

1111- معارف نهج البلاغه

8227


دانشکده معارف قرآنی اصفهان( غیرانتفاعی غیردولتی)

11


فقط زن- شرایط در انتهای دفترچه شماره 2راهنمای انتخاب رشته آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1387

1113- الهیات ومعارف اسلامی – فلسفه وکلام اسلامی

8231


دانشگاه مفید قم ( غیرانتفاعی غیردولتی)

15


متمرکز- شرایط در انتهای دفترچه شماره 2راهنمای انتخاب رشته آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1387

8233


موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی صدرالمتالهین (صدرا)تهران

10


1118- مشاوره وراهنمائی

8241


مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی خاتم- تهران

10


فاقدخوابگاه

1121- آموزش زبان انگلیسی

8244


مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی خاتم-تهران

10


فاقدخوابگاه

8245


موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی البرز-قزوین

7


1121-مترجمی زبان انگلیسی

8247


موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی البرز-قزوین

8


1126- حقوق خصوصی

8253


موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی کار-قزوین

8


محل تحصیل واحدقزوین

1130- اندیشه سیاسی دراسلام

8265


دانشگاه مفید قم ( غیرانتفاعی غیردولتی)

15


متمرکز- شرایط در انتهای دفترچه شماره 2راهنمای انتخاب رشته آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1387

1134-حسابداری

8269


موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی رجاء-قزوین

4


1138- تبلیغ وارتباطات

8272


موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی سوره-تهران

2


باضرایب رشته علوم ارتباطات اجتماعی-شرایط د رانتهای دفترچه شماره2راهنمای انتخاب ر شته آ زمون تحصیلات تکمیلی سال 1387

1142- مدیریت بازرگانی

8273


موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی ارس-تبریز

7


گرایش بازرگانی بین المللی

8274


موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی ارس- تبریز

7


گرایش مدیریت مالی

8275


موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی ارشاد-دماوند

6


فقط زن- واحد خواهران تهران

8276


موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی ارشاد-دماوند

6


فقط مرد- واحد برادران دماوند

8336

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی کار-خرمدره

15


محل تحصیل خرمدره

1142- مدیریت صنعتی

8279


موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی ارشاد-دماوند

7


فقط زن- واحد خواهران تهران-گرایش مالی

8280


موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی ارشاد-دماوند

5


فقط مرد- واحد برادران دماوند-گرایش مالی

8282


موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی کار-قزوین

7


محل تحصیل واحدقزوین

1148- مدیریت MBA

8291


دانشگاه غیرانتفاعی غیردولتی علوم وفنون مازندران

3


1201- زمین شناسی – چینه شناسی و فسیل شناسی

8337


موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی کرمان

15


1204- فیزیک


8296

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی خیام-مشهد

7


1206- زیست شناسی – علوم سلولی مولکولی

8298


مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی خاتم-تهران

10


فاقدخوابگاه

1208- ریاضی محض


8299

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی خیام-مشهد

7


1251- مهندسی برق-قدرت

8338


دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی *

20


دوره مشترک با دانشگاه هانوفر آلمان- شرایط در ذیل صفحه

1259- مهندسی صنایع- صنایع

8307


دانشگاه غیرانتفاعی غیردولتی علوم وفنون مازندران

4


1259- مهندسی مالی

8309


موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی رجاء-قزوین

9


1260- مهندسی صنایع- مدیریت سیستم وبهره وری

8310


سازمان مدیریت صنعتی

15


شرایط در انتهای دفترچه شماره 2راهنمای انتخاب رشته آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1387

8311


مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی خاتم-تهران

10


فاقدخوابگاه

1260- مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

8313


دانشگاه غیرانتفاعی غیردولتی علوم وفنون مازندران

4


1264- مهندسی عمران – مهندسی زلزله

8319


موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی صدرالمتالهین (صدرا)تهران

10


1276- مهندسی فناوری اطلاعات ( IT )

8339


دانشگاه غیرانتفاعی غیردولتی علوم وفنون مازندران

15


1357- ادبیات نمایشی

8325


موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی سوره-تهران

2


شرایط د رانتهای دفترچه شماره2راهنمای انتخاب ر شته آ زمون تحصیلات تکمیلی سال 1387

1358- ارتباط تصویری

8327


موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی سوره-تهران

3


شرایط د رانتهای دفترچه شماره2راهنمای انتخاب ر شته آ زمون تحصیلات تکمیلی سال 1387

1358- نقاشی

8328


موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی سوره-تهران

8


شرایط د رانتهای دفترچه شماره2راهنمای انتخاب ر شته آ زمون تحصیلات تکمیلی سال 1387

1360- آهنگسازی

8332


موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی سوره-تهران

2


شرایط د رانتهای دفترچه شماره2راهنمای انتخاب ر شته آ زمون تحصیلات تکمیلی سال 1387

* شرایط ضوابط پذیرش دانشجودررشته مهندسی برق – قدرت د انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو سی مشتر ک بادانشگاه هانوفر آلمان:
1- دانشجویان پس از شرکت در آزمون کتبی که توسط دانشگاه هانوفر اجرا می گردد و پس از مصاحبه تخصصی گزینش خواهند شد.
2- دانشجویان این دوره باید قبل از اعزام به خارج تسلط کافی به زبان انگلیسی داشته باشند( IELTS با حداقل نمره 5 و یا TOFEL با حداقل نمره 500 ) دانشگاه برای دانشجویانی که سطح زبان انگلیسی آنان از سطح تعیین شده پائین تر باشد سعی در برگزاری کلاس تقویتی خواهد نمود که هزینه آن اخذ خواهد گردید.
3- دانشجویان با مدرک کارشناسی غیر از مهندسی برق- قدرت باید تعدادی از واحدهای دروس جبرانی بگذرانند. که هزینه آن طبق بند 4 از داوطلب اخذ خواهد شد.
4- شهریه ثابت هر نیمسال 000/600/9 ریال و شهریه متغیر معادل 000/350/2 ریال برای هر واحد درسی است. علاوه برآن شهریه ارزی کل دوره 1500 یورو می باشد. ضمناً هزینه اقامت در آلمان به عهده خود دانشجو بوده که این مبلغ در حدود 4800 یورو برای مدت 6 ماه می باشد و به همین منظور قبل از اعزام دانشجو مبلغ فوق از دانشجو اخذ خواهد شد و در خارج از کشور به وی بصورت ماهیانه مسترد می گردد.
5- برای کسب اطلاعات از سایر شرایط این دوره و نمونه سئوالات دانشگاه هانوفر به آدرس الکترونیکی دانشگاه فوق به آدرس: WWW.kntu.ac.ir مراجعه یا با شماره تلفن 84064342-021 تماس حاصل نمایند.

جدول کد رشته های تحصیلی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی مجازی:

* شرایط ضوابط دوره های مجازی درصفحه 131 دفترچه شماره 2 راهنمای انتخاب رشته آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1387 درج گردیده است.

1142- مدیریت فناوری اطلاعات

8407


دانشگاه غیرانتفاعی غیردولتی مجازی فارابی چالوس

30


8408


دانشگاه غیرانتفاعی غیردولتی مجازی مهرالبرز-تهران

8


گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته

8409


دانشگاه غیرانتفاعی غیردولتی مجازی مهرالبرز-تهران

8


گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

8410


دانشگاه غیرانتفاعی غیردولتی مجازی مهرالبرز-تهران

5


گرایش نظام کیفیت فراگیر

1148- مدیریت اجرائی

8412


دانشگاه غیرانتفاعی غیردولتی مجازی فارابی چالوس

1


1148- مدیریت MBA

8414


دانشگاه غیرانتفاعی غیردولتی مجازی نورطوبی-تهران

20


1276- مهندسی فناوری اطلاعات( IT ) -تجارت الکترونیکی

8417


دانشگاه غیرانتفاعی غیردولتی مجازی نورطوبی-تهران

20
ضمناً اضافه می نمایدکه واحد اطلاعات و پاسخگویی به سوالات در رابطه با این اطلاعیه از این تاریخ لغایت22/7/87 همه روزه به غیر از ایام تعطیل ازساعت 8 الـی 12 و 13 الی 16 آماده پاسخگویــی به سوالات می باشد، لذا داوطلبان گرامی می توانند درصور ت نیاز فقط بـا شماره تلفنهای 9-88923595 تماس حاصل و از مراجعه حضوری در این خصوص جداً خودداری فرمایند.